Användarvillkor

 Användarvillkor

Genom att ladda ner eller använda appen kommer dessa villkor automatiskt att gälla för dig. Du bör därför se till att du läser dem noggrant innan du använder appen. Du får inte kopiera eller ändra appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera appens källkod, och du bör inte heller försöka översätta appen till andra språk eller skapa derivatversioner. Själva appen och alla varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter relaterade till den tillhör Uppsala Citysamverkan AB.

Uppsala Citysamverkan AB har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i appen eller att ta betalt för dess tjänster, när som helst och av vilken anledning som helst. Vi debiterar dig aldrig för appen eller dess tjänster utan att göra det klart för dig exakt vad du betalar för.

Uppsala City-appen lagrar och behandlar personuppgifter som du har gett oss för att tillhandahålla vår tjänst. Det är ditt ansvar att hålla din telefon och tillgången till appen säker.

 Du bör vara medveten om att det finns vissa saker som Uppsala Citysamverkan AB inte tar ansvar för. Funktioner i appen kräver en aktiv internetanslutning. Anslutningen kan vara Wi-Fi eller tillhandahållas av din mobilleverantör, men Uppsala Citysamverkan AB tar inte ansvar för att appen inte fungerar med full funktionalitet om du inte har tillgång till Wi-Fi. Om du använder appen utanför ett område med Wi-Fi bör du komma ihåg att dina villkor i avtalet med din mobilleverantör fortfarande gäller. Som ett resultat kan du debiteras av din mobilleverantör för datakostnaden under anslutningens varaktighet när du öppnar appen, eller andra avgifter från tredje part. När du använder appen accepterar du ansvaret för sådana avgifter, inklusive avgifter för roamingdata om du använder appen utanför ditt hemområde (dvs. region eller land) utan att stänga av dataroaming. Om du inte äger den enhet som du använder appen på, tänk på att vi utgår ifrån att du har fått tillstånd från ägaren att använda appen. När det gäller Uppsala Citysamverkan AB: s ansvar för din användning av appen, är det viktigt att komma ihåg att även om vi strävar efter att se till att den är uppdaterad och korrekt hela tiden, litar vi på tredje part för att ge information till oss så att vi kan göra den tillgänglig för dig. Uppsala Citysamverkan AB tar inget ansvar för förlust, direkt eller indirekt, som du upplever som ett resultat av att du helt förlitar dig på denna funktion i appen. Vid någon tidpunkt kanske vi vill uppdatera appen. Appen är för närvarande tillgänglig på iOS – kraven för system (och för alla ytterligare system som vi väljer att utöka appens tillgänglighet till) kan ändras och du måste ladda ner uppdateringarna om du vill fortsätta använda appen. Uppsala Citysamverkan AB lovar inte att det alltid kommer att uppdatera appen så att den är relevant för dig och/eller fungerar med den iOS-version som du har installerat på din enhet. Du lovar dock att alltid acceptera uppdateringar av applikationen när den erbjuds dig. Vi kanske också vill sluta tillhandahålla appen och kan avsluta användningen av den när som helst utan att meddela dig om uppsägning. Om vi inte säger något annat, upphör de rättigheter och licenser som beviljas dig i dessa villkor vid varje upphörande; (b) du måste sluta använda appen och (om det behövs) ta bort den från din enhet.  Ändringar av dessa villkorVi kan uppdatera våra villkor då och då. Därför rekommenderas att du granskar denna sida regelbundet för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp de nya villkoren på den här sidan. Dessa villkor gäller från och med 2020-12-04  Kontakta ossOm du har några frågor eller förslag om våra villkor, tveka inte att kontakta oss på info@uppsalacity.se.

 

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to Uppsala Citysamverkan AB.

Uppsala Citysamverkan AB is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The Uppsala City app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Uppsala City app won’t work properly or at all.

You should be aware that there are certain things that Uppsala Citysamverkan AB will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but Uppsala Citysamverkan AB cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, Uppsala Citysamverkan AB cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, Uppsala Citysamverkan AB cannot accept responsibility.

With respect to Uppsala Citysamverkan AB’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. Uppsala Citysamverkan AB accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on iOS – the requirements for system(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. Uppsala Citysamverkan AB does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the iOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 2020-12-04

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, do not hesitate to contact us at info@uppsalacity.se.