Cityindex

Cityindex!

Pressmeddelande

Omsättningen i stadskärnan minskade med 18 procent

Under pandemiåret 2020 minskade omsättningen med 18 procent i Uppsalas stadskärna. Det största tappet stod hotellnäringen och klädeshandeln för, medan dagligvaruhandeln ökade. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Uppsala bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna

2020 var ett tufft år för stadskärnorna. Coronapandemins utbrott i mars 2020 fick svenskarna att distansera sig från varandra och undvika stadskärnorna. Totalt sett tappade stadskärnorna 17 procent av omsättningen jämfört med 2019. Handeln i större städer tappade en större del av sin försäljning medan mindre städer generellt klarade sig bättre. Som enda bransch ökade dagligvaruhandeln under året, vilken står för en större andel av de mindre städernas utbud.

Att de större städerna har haft stora omsättningstapp inom framför allt hotell- och restaurangbranschen är en direkt följd av ökat hemarbete och ett minskat antal affärsresenärer. Samtidigt är det just dessa branscher som nu återhämtar sig snabbast,

säger Peter Sörman, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

I kategorin storstad, i vilken Uppsala ingår, ökade försäljningen av dagligvaror i stadskärnan med i genomsnitt 5,6 procent. Med en positiv utveckling på 3,4 procent följde dagligvaruhandeln i Uppsala den trenden. Efter dagligvaruhandeln klarade sig försäljningen av hem- och fritidsprodukter bäst då omsättningen endast minskade marginellt med 0,1 procent. Det kan jämföras med andra storstäder där denna kategori tappade 11,2 procent.

Tuffare var pandemiåret för hotellnäringen och klädeshandeln som hade störst omsättningstapp med 51,7 respektive 39 procent. Kommersiell service, som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, tappade 31,5 procent. Även inom restaurangnäringen minskade omsättningen drastiskt, med drygt 29 procent.

Sammantaget klarade sig handeln i Uppsalas stadskärna bättre jämfört med de övriga storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Hårdast slog restriktionerna mot de kommersiella verksamheterna i Stockholms och Göteborgs stadskärnor där den totala omsättningen minskade med närmare 30 procent jämfört med 2019. I Malmö var tappet drygt 19 procent.

Det har givetvis varit väldigt kämpigt för många verksamheter då människor uppmanats att begränsa sina besök i stadskärnan. Vi har genom en rad olika åtgärder, samverkan och stöd från kommunen arbetat för att dämpa smittspridningen och samtidigt få kunderna att känna sig trygga och säkra när de handlat i centrum, säger Lisa Thörn, vd Uppsala Citysamverkan.

För att locka tillbaka människor till stadskärnorna blir det viktigare med ett attraktivt och varierat utbud. Fler inbjudande platser mellan husen stärker också de redan etablerade verksamheterna.

Nu är det extra viktigt att stadens aktörer samverkar för att skapa flöden genom en bra mix av verksamheter och ett stadsliv som stärker stadskärnans attraktionskraft. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Peter Sörman.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna spår i framtidens stadskärnor

Den hållbara staden

En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

En mindre ensam stad

Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

Levande gröna ytor

Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

Framtidens urbana kontor

Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

Stadskärnans unika identitet

Stadens historia, miljö och kultur, skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.